• Contrast
  • Text
  • Scaling
  • Content scaling 100%
  • Aa Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%

مدل آموزشی

تقویم آموزشی:

- شروع دوره ها از 1 مهر 1402

- شروع دوره ها از 1 دی 1402

 

شیوه ی تدریس:

در هر جلسه یک فصل از کتاب آموزش داده خواهد شد که در هر بخش یک فصل پس از مکثی برای پرسش و پاسخ، آموزش دوباره شروع می شود. آزمون به صورت ترجمه ی مقاله و بیان مسأله و ارایه راهکارهای مورد نظر با توجه به تجربه ها و درس های آموخته شده توسط دانشپذیر می باشد. همچنین، در این دوره ها مدرک یا گواهینامه ای صادر نمی شود زیرا هدف، فقط آموزش، یادگیری و کاربست علم در عمل است.

 

بستر آموزشی:

تمام دوره های آموزشی از طریق نرم افزار Google Meet قابل اجرا می باشند.